FAQ

Časté dotazy

OTÁZKY KE SLUŽBĚ SEMAFOR CRIBIS
Co je to Semafor Cribis? 

Semafor Cribis je vícezdrojový ukazatel míry podnikatelského rizika sestavený na základě dat databáze Cribis.

 • hodnocení funguje jako doplňující informační služba portálu www.Cribis.cz
 • hodnocení je dostupné i pro uživatele partnerských řešení služeb Cribis
 • Semafor Cribis slouží k rychlé orientaci ve veřejně přístupných informacích o ekonomických subjektech působících v ČR
 • hodnocení je prováděno zejména k právnickým subjektům a fyzickým osobám podnikajícím
 • hodnocení je sestavováno společností CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. → aktualizace v portálu Cribis.cz probíhá denně
 • informaci ukazatele Semafor Cribis je důležité doplnit podrobnými informacemi dostupnými v aplikaci Cribis.cz
 • Semafor Cribis nehodnotí subjekty se sídlem mimo území ČR a SR. Tyto informace lze získat prostřednictvím služby SkyMinder, kterou na území ČR zastupuje společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.
 • poskytovatel hodnocení Semafor Cribis nenese žádnou odpovědnost za chybné, mylné nebo zavádějící informace čerpané ve zdrojových databázích uvedených dále v popisu jednotlivých hodnotících stupňů

Hodnota Semaforu Cribis je rozdělena do tří stupňů definovaných barevnými stupni jako na běžném silničním semaforu - tedy zelenou, žlutou a červenou barvou. Na rozdíl od silničních barev, kde je význam barevné škály naprosto striktní, je u Semaforu Cribis použití barevných symbolů doporučující, a to z hlediska míry opatrnosti v obchodních vztazích s hodnocenými subjekty.

Zelená barva tak rozhodně neznamená automaticky zelenou pro uzavření každého obchodního případu s takto hodnoceným subjektem. Stejně tak červená není automatický stop obchodování s takto označeným subjektem. Míra rizika finanční či obchodní ztráty je v tomto případě ale vyšší než u ostatních hodnocených subjektů. U subjektů hodnocených žlutou nebo červenou barvou tak vždy doporučujeme zjistit si další informace. Zejména pak před uzavřením obchodních případů většího rozsahu. A to jak s odběrateli, tak i dodavateli.

Jak mohu využít hodnocení Semaforu Cribis? 

Hodnocení Semafor Cribis doporučujeme využívat k rychlému přehledu o vašich obchodních partnerech.

Přestože je Semafor Cribis řešení postavené na sofistikovaných postupech a analýzách dostupných z důvěryhodných informačních zdrojů o podnikatelských subjektech působících v ČR, dodáváme toto hodnocení uživatelům partnerských řešení zcela ZDARMA.

Proč to děláme? Důvod je prostý.
Víme, jak náročné je při běžné denní činnosti myslet i na to, zda peníze z právě vystavované faktury skutečně uvidím nebo zda náhodou většinu z nich nevynaložím na náklady spojené s jejím vymáháním. Pravidelný screening portfolia, který vás finančně nezatíží a přitom vám pomůže se včas soustředit pouze na ty obchodní partnery, u kterých by se mohlo případně skrývat riziko budoucích ztrát nebo je s nimi spojena jiná informace, která stojí za prověření, je přesně to, proč jsme Semafor Cribis vyvinuli a ve spolupráci s partnery dodáváme přímo k vám. Různé ekonomické, účetní, ERP či CRM systémy jsou pak již jen logickou volbou pro to, abyste se tu správnou informaci mohli dozvědět.

Je třeba si totiž uvědomit, že každá firma dnes spolupracuje v rámci dodavatelských či odběratelských vztahů s desítkami, stovkami či tisíci subjekty. Jejich ekonomická situace se  mění v čase a tím se může měnit i jejich stabilita, schopnost dostát svým závazkům a v nejhorším případě i důvěryhodnost.

Prověřovat s každou účetní operací své partnery ve všech dostupných zdrojích na internetu, nebo před vystavením faktury s delší splatností zjišťovat, jestli už není delší splatnost neúměrné riziko, je nejen náročné, resp. nerealizovatelné, ale zejména dost často rizikové vzhledem k důvěryhodnosti různých zdrojů a rádoby dlužnických databází. Do těch často přispívá téměř kdokoliv, a to zejména informacemi těžko ověřitelné povahy. Použitím takových zdrojů tak může nedostatečně informovaný uživatel učinit rozhodnutí, které jeho podnikání nejen neochrání, ale může i nenávratně poškodit do té doby dobré obchodní vztahy s dlouholetým partnerem.

Je ale řešení od CRIF - Czech Credit Bureau, a. s., jiné? Rozhodně ano.
Společnost CRIF - Czech Credit Bureau, a. s. se dlouhodobě specializuje na oblast risk managementu a díky zázemí skupiny CRIF, jejíž je součástí, vynakládá maximální úsilí nejen na kvalitu dat, ale zejména vnitřní procesy, metodické postupy, aplikaci tzv. best-practice přístupů a podporu svých klientů. To vše za použití moderních a sofistikovaných nástrojů a technologií. To jsou také některé z důvodů, proč si řešení společnosti CRIF - Czech Credit Bureau zvolila řada finančních institucí jako nástroje pro podporu risk managementu.

Při vývoji metodiky a procesů generujících finální podobu ukazatele Semafor Cribis tak analytický tým společnosti CRIF - Czech Credit Bureau vycházel výhradně z prokazatelných a doložitelných skutečností publikovaných v důvěryhodných zdrojích - zejména pak publikovaných státními institucemi. Metodické postupy použité při jeho vývoji, stejně jako důraz na kvalitu vstupních dat, vychází ze znalostí použitých pro dodávky risk management nástrojů pro finanční sektor.

Co znamenají jednotlivé barvy Semaforu Cribis? 

Jednotlivé barvy semaforu svým pojetím sice evokují klasický dopravní semafor. Význam barev však není tak striktní.

Červená barva tak určitě neznamená okamžitý stop spolupráce s partnerem, stejně jako zelená automaticky neznamená, že obchodní spolupráce s takto označeným partnerem se má ihned rozjet na plno. V případě Semaforu Cribis jde o rozlišení subjektů, u kterých DOPORUČUJEME jinou než standardní opatrnost v obchodních vztazích a to z důvodu, že naše zdroje zaznamenaly signály, které by mohly mít (dle povahy a úrovně spolupráce) na obchodního partnera takový vliv, že by mohla být ohrožena vaše investice či by vám tato spolupráce mohla zhoršit cashflow. A nejen pozdním inkasováním tržeb, ale zejména v důsledku zvýšených nákladů spojených s vymáháním pohledávek po splatnosti.

ccb_semafor_komplet_minus_small

Červená barva Semaforu Cribis

Do této kategorie jsou zařazeny společnosti s níže uvedenými charakteristikami platnými ke dni předcházejícímu datu aktualizace Semaforu Cribis (k času 23:29).

 • v úpadku, v konkurzu nebo u nich evidujeme návrh na konkurz podaný MPSV,
 • v likvidaci nebo vstoupily do likvidace podle zdroje ARES,
 • vymazané z obchodního rejstříku nebo ukončily činnost dle primárního registru (registr ekonomických subjektů, registr živnostenského podnikání),
 • se zjištěným neuhrazeným závazkem po splatnosti vůči VZP nebo ZPMV,
 • které byly uvedeny v databázi MF ČR jako nespolehlivý plátce DPH (potenciálně rizikový daňový subjekt).
UPOZORNĚNÍ: Do této kategorie nejsou zahrnuty informace z komerčních či neveřejných dlužnických databází. Tento typ informací je součástí detailních reportů systému Cribis.

ccb_semafor_komplet_neutral_small

Žlutá barva Semaforu Cribis

Do této kategorie jsou zařazeny společnosti s níže uvedenými charakteristikami platnými ke dni předcházejícímu datu aktualizace Semaforu Cribis (k času 23:29).

 • Společnost nemá žádné závažné negativní informace.

Do této kategorie je rovněž zařazena společnost, která

 • je v insolvenčním řízení (vyjma stavů Vyhlášený konkurz a V úpadku),
 • má záznam o probíhající exekuci na majetek, exekuci na obchodní podíl nebo evidujeme soudní rozhodnutí,
 • byla v konkurzu v průběhu posledních tří let,
 • je předlužená dle posledních zveřejněných výkazů, které nejsou starší jak 3 roky,
 • má aktivní dluh v uzavřené skupině dodavatelů dlužnických databází převyšujících částku 100 000 Kč,
 • má přerušenou živnost – týká se pouze fyzických osob podnikatelů,
 • má ukončenou registraci plátce DPH (netýká se fyzických osob podnikatelů).
UPOZORNĚNÍ: Zařazení subjektu do žluté barvy Semaforu Cribis automaticky neznamená, že společnost vykazuje vůči svým dodavatelům špatnou nebo dobrou platební morálku nebo neplatí své závazky včas. Toto hodnocení indikuje, že subjekt může mít ztíženou nebo velmi ztíženou pozici dostát svým závazkům vůči dodavatelům. Vždy doporučujeme důkladně prověřit konkrétní situaci subjektu jak při uzavírání nového obchodního vztahu, tak i při uzavírání obchodních případů se stávajícími odběrateli.

ccb_semafor_komplet_plus_small

Zelená barva Semaforu Cribis

Zahrnuje subjekty, které nejpozději ke dni předcházejícímu datu aktualizace Semaforu Cribis (k času 23:59) nemají ve veřejných zdrojích žádnou varovnou a negativní informaci, která by je řadila do červené nebo žluté kategorie.

UPOZORNĚNÍ: Zařazení subjektu do kategorie zelené barvy Semaforu Cribis automaticky neznamená, že společnost vykazuje vůči všem svým dodavatelům dobrou platební morálku. Toto hodnocení pouze indikuje, že společnost má pro dobrou platební morálku ze střednědobého horizontu ekonomicky obhajitelné předpoklady.

ccb_semafor_komplet_blank_small

Subjekty nehodnocené Semaforem Cribis

Zahrnuje subjekty, které nejpozději ke dni předcházejícímu datu aktualizace Semaforu Cribis (k času 23:59).

 • subjekt není právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající se sídlem na území v ČR nebo SR
 • ve zdrojích není dostatek informací pro stanovení ukazatele
 • subjekt spadá do kategorie subjektů, která není ukazatelem hodnocena (státní a příspěvkové organizace apod.)
 
Proč není Semafor Cribis u všech klientů v mém adresáři v aplikaci? 

Semafor Cribis je akutálně sestavován pouze pro subjekty registrované v ČR a zapsané v obchodním rejstříku. Primárně se tak hodnocení pomocí tohoto ukazatele týká zejména společností typu akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti, apod.

Fyzické osoby podnikající nejsou tímto ukazatelem hodnoceny. Výjimku tvoří pouze případy, kdy evidujeme u těchto typů podnikatelských subjektů některou z negativních informací - tedy např. aktivní insolvenční řízení, dluh v některé z námi autorizovaných dlužnických databázích apod. V takovém případě je i fyzická osoba podnikající označena červenou barvou Semaforu Cribis.

Jak často je hodnocení Semafor Cribis sestavováno? 

CRIF - Czech Credit Bureau provádí aktualizaci ukazatele Semafor Cribis jednou týdně.

Aktualizační proces probíhá vždy v neděli večer.

Vlastní aktualizace v partnerských řešeních je závislá na způsobu integrace. Většinou je aktualizace ponechána na uživateli a vyvolána manuálně z menu aplikace. Návod na manuální aktualizaci najdete na partnerských stránkách jednotlivých řešení.

Proč se nestačí orientovat jen podle ukazatele Semafor Cribis? 

Hodnocení Semafor Cribis bylo společností CRIF - Czech Credit Bureau vyvinuto jako rychlý nástroj pro základní kontrolu portfolia v ekonomických či účetních softwarech partnerských řešení. Cílem této služby je primárně dále zvýšit informační hodnotu ekonomických systémů pro jejich uživatele. Díky tomu je distribuován pro uživatele většiny řešení zdarma.

Svoji povahou, frekvencí aktualizace a mírou detailu informací však neodpovídá vysokým nárokům, které jsou v dnešní turbulentní době na nástroje risk managementu kladeny. Řada změn u subjektů probíhá neustále a výskyt klíčové informace, která může mít zásadní vliv na schopnost subjektu dostát svým závazkům, je možný prakticky kdykoliv. Proto společnost CRIF - Czech Credit Bureau vedle služby Semafor Cribis poskytuje i celou řadu profesionálních on-line služeb (on-line služby Cribis), které tyto náročné požadavky nejen splňují, ale přinášejí svým uživatelům i vysokou míru komfortu při jejich zpracování a zejména kvalitní a stabilní zázemí poskytovatele informačních služeb s vysokým kreditem v bankovní a finanční sféře.

Odkud jsou informace využívané pro hodnocení Semafor Cribis? 

Společnost CRIF - Czech Credit Bureau čerpá informace pro výpočet ukazatele Semafor Cribis ze zdrojové databáze Cribis.

Do vlastního hodnocení pak vstupují dostupné informace z většiny informačních zdrojů, z nichž zdrojová databáze Cribis čerpá. Konkrétní stupeň Semaforu Cribis je pak určen na základě výskytu negativních nebo naopak pozitivních informací v těchto zdrojích. 

Stupně Semaforu Cribis jsou pak určovány následujícím způsobem

 • ZELENÁ – označuje subjekty, u kterých nejsou identifikovány žádné vážné varovné signály
 • ŽLUTÁ – označuje subjekty, u kterých se vyskytují informace spojené se středním rizikem (role dlužníka v insolvenčním rejstříku nebo evidenci úpadců, exekuce na majetek či obchodní podíl apod.)
 • ČERVENÁ – označuje subjekty, u kterých se vyskytují významné negativní informace (informace o úpadku či prohlášeném konkurzu, zahájení likvidace, dluhy vůči zdravotním pojišťovnám, výmaz z obchodního rejstříku apod.)

Primárně je Semafor Cribis sestavován jen pro právnické osoby typu obchodních společností. V případě výskytu negativní informace u fyzických osob podnikajících je sestaven i pro tyto subjekty.

Jak mohu ovlivnit hodnocení vlastní firmy v Semaforu Cribis? 

Hodnocení všech subjektů probíhá na základě předem daných objektivně hodnocených ukazatelů ze zdrojové databáze Cribis. Databáze Cribis čerpá data z důvěryhodných datových zdrojů, jako je Obchodní rejstřík, Sbírka listin, Insolvenční rejstřík, Registr živnostenského podnikání, Český statistický úřad, různé dlužnické databáze jako např. Dlužníci VZP, MPSV, apod.. Celý seznam zdrojů je k dispozici zde.

Vlastní hodnocení konkrétního subjektu tak je možné ovlivnit pouze korektními informacemi o vašem podnikání v těchto zdrojích.

V případě dotazu na konkrétní hodnocení vaší firmy/společnosti/instituce kontaktujte prosím hepldesk na e-mailu helpdesk.cz@crif.com.

Podle Semaforu Cribis je firma z mého adresáře hodnocena kladně, ačkoliv mám informace, že je na ni vyhlášena insolvence. Jak je to možné?  

Tato situace může nastat vlivem týdenní aktualizace Semaforu Cribis. Různé změny ve společnostech probíhají neustále a v případě změn jako je vstup do Insolvenčního řízení, zaregistrování nového dluhu např. vůči VZP apod. dochází ke zveřejnění v příslušných zdrojích prakticky okamžitě. 

Týdenní perioda, se kterou je Semafor Cribis zdarma aktualizován v partnerských řešeních, nemůže v dostatečné míře podchytit tyto dynamické změny. Služba Semafor Cribis je koncipována jako rychlá a dostupná pomůcka pro přehled o portfoliu subjektů, které má uživatel partnerského řešení uložen ve svém adresáři. 

Aktuální Semafor Cribis je však možné získat také na denní bázi a to s využitím on-line služeb Cribis, které tato omezení nemají.

Např. o vzniku zápisu do Insolvenčního rejstříku na konkrétní subjekt se díky on-line službám Cribis můžete dozvědět v podstatě okamžitě. Frekvence aktualizace většiny dat je v případě on-line služeb Cribis denní. Pokud si aktivujete v rámci služeb Cribis např. službu monitoring, nejpozději do druhého dne se dozvíte vše podstatné o svých obchodních partnerech. 

Existuje obdobné hodnocení jako Semafor Cribis i pro zahraniční subjekty? 

Na tuto otázku není tak úplně snadná odpověď. Služba Semafor Cribis je v oblasti dodávky obchodní informací v mnoha ohledech unikátní a inovativní. Koncentrace informací, způsob a dostupnost distribuce informací, postavení provozovatele a řada dalších atributů dělá ze služby Semafor Cribis zcela ojedinělý produkt v kontextu nejen českého trhu.

Konkrétní podoba služby je taktéž spojená s dostupností důvěryhodných zdrojů informací, ze kterých může hodnocení pravidelně čerpat. Obdobné zdroje nemusí být na všech trzích dostupné, a proto plně srovnatelná služba nemůže fungovat na jiných trzích, resp. pro subjekty registrované v jiných zemích.

V rámci skupiny CRIF však poskytujeme k subjektům registrovaným mimo území České republiky celou řadu služeb obdobného charakteru.

Slovensko
 cribis_skCribis.sk - služby obdobného charakteru jako on-line služby Cribis.cz aktuálně dostupné prostřednictvím portálu obchodních informací

 

Ostatní země
SkyMinder - pantonimimo výše uvedené země jsou služby Business Information poskytované skupinou CRIF group, s informacemi obdobného charakteru jako on-line služby Cribis, dostupné prostřednictvím stránky SkyMinder.cz
OTÁZKY KE SLUŽBĚ CRIBIS
Co jsou služby Cribis a k čemu je dobré je využít? 

Změny ve světové ekonomice měly v poslední době dopad i na změnu priorit řady českých firem. Na jedné straně se české společnosti mohou radovat z množství obchodních příležitostí díky prudkému rozvoji trhu, na druhé straně se ukazuje, že rostoucí konkurence klade čím dál vyšší nároky na efektivní řízení finančních rizik.

Produktivita společnosti nezřídka závisí právě na tom, jaká je schopnost firmy udržet správnou rovnováhu mezi těmito dvěma potřebami. V každé fázi obchodního vztahu je naprosto nezbytné mít možnost spolehnout se na moderní nástroje, které umožňují průběžnou kontrolu spolehlivosti obchodního partnera.

 Nezáleží na tom, jestli jste finanční ředitel odpovědný za řízení rizika, obchodní manažer, či je vaší úlohou analyzovat trh a konkurenci. S využitím informací o společnostech můžete efektivně podpořit řadu klíčových rozhodnutí a navíc lépe zhodnotit potenciální rizika významných obchodních případů. Výsledkem bude nejen nákladově efektivní transakce, ale navíc podpořená minimalizací rizik.

Díky dlouholeté zkušenosti skupiny CRIF v poskytování mezinárodních informací o společnostech, vytvořila společnost CRIF - Czech Credit Bureau, a. s., specializovanou divizi, která prostřednictvím portálu www.cribis.cz nabízí strukturované informace o českých společnostech a informační nástroje s vysokou přidanou hodnotou.

Cribis (CRIF Business Information Services) nabízí uživatelům přístup k agregovaným údajům, diagramům vazeb a dalším informačním nástrojům o českých společnostech. A prostřednictvím  portálu SkyMinder.com můžete získat obdobné informace také k více než 50 milionům společností ve více jak 230 zemí po celém světě.

Nabídka Cribis se skládá z Flexi reportů, grafů vlastnických vazeb, marketingových seznamů a monitoringu. Služby byly navrženy tak, aby uspokojily potřeby uživatelů z různých tržních sektorů, jako jsou finanční instituce, výrobní či obchodní společnosti, instituce státní správy, ale i obecní samosprávy. Služby Cribis vám pomohou

 • objektivně zhodnotit finanční stav a stabilitu nového klienta, dodavatele či obchodního partnera (Reporty)
 • podrobně se seznámit s organizační či vlastnickou strukturou obchodních partnerů vč. historických vazeb (Diagram vazeb)
 • monitorovat stávající portfolio obchodních partnerů na významné negativní či pozitivní změny (Portfolio Watch)
 • mít pod kontrolou obory ve kterých se pohybují cílové skupiny vašich potenciálních zákazníků (Industry Watch)
 • odhadnout obchodní příležitosti či prověřit si partnery registrované na zahraničních trzích (SkyMinder.cz)
 • nastavit vhodné marketingové aktivity díky zakázkovým marketingovým seznamům (funkce Marketingové seznamy)
Co najdu ve výstupech dostupných pomocí funkce Reporty? 

Funkce Reporty přináší uživatelům portálu Cribis.cz koncentrované informace o subjektech registrovaných v ČR uspořádané v jednom unikátním reportu.

Flexi report portálu cribis.cz přináší v jedné zprávě komplexní řadu obchodních informací o českých subjektech v několika jazykových mutacích. Kromě údajů z důvěryhodných datových zdrojů poskytuje report analytický pohled na firmu pomocí několika speciálně navržených a praxí otestovaných ukazatelů. Díky těmto charakteristikám je Flexi report jedinečným nástrojem pro podporu rozhodování o navázání nových obchodních kontaktů. Není proto překvapením, že jeho nejčastějšími uživateli jsou lidé ve funkcích: finanční ředitel, obchodní ředitel, finanční analytik, obchodník, risk manager, TOP management.

Obsahem Flexi reportu jsou identifikační údaje, finanční stav, obrat, vlastnická struktura, pohled na odvětví a region, v němž společnost působí. Pokud report není k dispozici online, lze jej jednoduše objednat offline a report bude v brzké době buď zaslán na e-mail klienta, nebo jej uložíme do klientova úložiště na prodejním portálu.

K čemu je dobrý Diagram vazeb a co vše v něm najdu? 

diagram_middle

Pomocí technologie SilverLight přináší funkce Diagram vazeb zcela nový a intuitivní pohled na vaše obchodní partnery.

 • Zajímá vás kdo stojí v pozadí vašeho klíčového dodavatele?
 • Nevíte jestli váš obchodní partner není pod negativním vlivem jiných subjektů?
 • Potřebovali byste rychle zjistit, zda se představitelé nového klienta nepodíleli v nedávné minulosti na krachu jiných společností? Obáváte se, že mohou nedobytné pohledávky hrozit i vám?
 • Nemáte z nového obchodního případu dobrý pocit a chcete mít o podnikatelské minulosti nového partnera více informací?

Nejen v těchto situacích je vhodné analyzovat okolí vašich obchodních partnerů pomocí Diagramu vazeb. Vyzkoušejte si různé pohledy na vazby - zobrazení hvězda, strom či větev. K aktivním vazbám můžete přidat také vazby historické. Relevantnost historických vazeb nejlépe vyhodnotíte s funkcí - průlet časovou osou. Zobrazte si přímo v grafu detaily jednotlivých subjektů vč. přímých odkazů do řady interních i externích zdrojů. Pomocí barevného odlišení přímo v diagramu rychle poznáte, zda má nebo měl váš partner nějaký problém.

Z jakých zdrojů vychází výstupy funkce Marketingové seznamy? 

Data v marketingových seznamech portálu Cribis pocházejí z různých informačních zdrojů. Hlavním zdrojem informací jsou zejména přímo webové stránky společností a podnikatelů. Tato data jsou zpracovávána interním oddělením CRIF CZ a to jak průběžně dle vnitřních kritérií společnosti, tak na konkrétní zakázku klientů portálu Cribis, vč. tzv. verification call – tedy ověření aktuálnosti telefonního čísla pomocí speciálního volacího skriptu. Data jsou taktéž čerpána na základě řady kooperací s různými subjekty disponujícími aktualizovanými veřejnými či komerčními marketingovými seznamy (např. Firmy.cz, Podnikatel.cz). Data jsou poskytována v různých režimech zpracování:

 • on-line dostupná data
  • data již zpracována v rámci předchozích zakázek či potřeb klientů Cribis nebo interních kritérií CRIF CZ
  výhody: okamžitá (on-line) dostupnost, výhodná cena v přepočtu na jeden kontakt, velké množství výběrových kritérií přímo v on-line aplikaci
  nevýhody: jen aktuálně dostupná data, bez garance aktuálnosti a data poslední aktualizace
 • zakázkové zpracování marketingových seznamů
  • zpracování dat dle potřeb a zadání klienta u přímo vytipovaných subjektů na základě filtrů a výběrových kritérií
  výhody: různé úrovně garance aktuálnosti vč. data poslední aktualizace, téměř neomezená výběrová kritéria
  nevýhody: delší doba zpracování, vyšší cena závislá na množství manuální práce při aktualizaci údajů

Společnost CRIF - Czech Credit Bureau vynakládá maximální úsilí na průběžnou aktualizaci dat ve zdrojové databázi Cribis a to vč. kontaktních údajů. Všechna data jsou zpracována v souladu s platnou legislativou ČR.

OSTATNÍ TECHNICKÉ A PROVOZNÍ OTÁZKY
Nefunguje mi heslo. Jak postupovat? 

Nainstalujte si certifikát CRIBIS NET.

Certifikát CRIBIS NET

Portál Cribis využívá zabezpečený způsob komunikace s registrovanými klienty. V rámci tohoto způsobu komunikace je pro ověření správnosti a důvěryhodnosti používán veřejný certifikát. V případě, že se vám po prvním přihlášení nenahrál certifikát automaticky nebo vám nebylo jeho nahrání nabídnuto vaším prohlížečem můžete si jej stáhnout na níže uvedeném odkazu.

O problematice digitální certifikátů se můžete dozvědět více na stránce otevřené encyklopedie Wikipedie.

 

ke stažení uživatelům s platným jménem a heslem

JAK NASTAVIT SLUŽBY CRIBIS V PARTNERSKÝCH ŘEŠENÍCH

Bližší informace o nastavení služeb v partnerských řešeních najdete na stránkách jednotlivých partnerů.